Webdesign agency Udesite

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Udesite en zijn geldig voor alle klanten en derden, die al dan niet verbonden door een voorafgaande overeenkomst, handelen met Udesite.

Mogelijk bestaan er aanvullende voorwaarden die op eenvoudig verzoek te verkrijgen zijn. Udesite verbindt zich tot een transparante communicatie met de klant d.m.v. schriftelijke afspraken inzake (niet-limitatief): prestaties, éénmalige, recurrente en optionele kosten, planning, timing, testing, oplevering, eigendomsrechten, support, opleiding, debugging, prijsherzieningen, taken en verantwoordelijkheden van externe leveranciers en modaliteiten in geval van beëindiging van de samenwerking. Offertes zijn louter indicatief en krijgen pas rechtsgeldigheid als de factuur vereffend wordt door de klant. De samenwerking kan ook schriftelijk worden vastgelegd in een meer gedetailleerde overeenkomst. In dat geval wordt duidelijk gesteld of de voorwaarden van de offerte geldig blijven of niet en welke algemene voorwaarden primeren.

De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge afspraken. De overeenkomst is een inspanningsverbintenis. Udesite zal naar best vermogen, en gebruik makend van best-practices en state-of the-art technologie de opdracht uitvoeren. Tenzij anders overeengekomen, kunnen indicaties van timing, performantie en prijs onderhevig zijn aan wijzigingen ten gevolge van ontwikkelingen (bv. onvoldoende of niet-correcte input van de klant) tijdens de uitvoering van de opdracht. Afwijkingen hiervan kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. In het bijzonder geldt dit voor overmacht.

In geval van ‘meerwerk’ dat meer dan 10% van de overeengekomen prijs overschrijdt, zal Udesite voorafgaandelijk aan de uitvoering de klant hiervan op de hoogte brengen. Bij voorkeur wordt meerwerk in gezamenlijk overleg bekeken en schriftelijk afgesproken. De klant wordt geacht op een constructieve manier zijn medewerking te geven. Hij is en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor het aanleveren van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Goederen die tijdens de uitvoering aan Udesite worden toevertrouwd, worden op risico van de klant bewaard. De facturatie gebeurt in functie van afgesproken opleveringsmomenten van fases. Indien hierover geen duidelijke afspraken gemaakt werden, wordt het in gebruik nemen (bv. Van de webshop) of het online plaatsen van een website/applicatie als impliciete oplevering beschouwd. Er wordt een opvolgingsperiode waarbinnen ‘bugs’ of tekortkomingen kunnen gemeld worden voorzien van twee maanden. Na die periode wordt de opdracht als definitief opgeleverd beschouwd.

Betalingsvoorwaarden: Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste dertig dagen na ontvangst van de factuur. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Udesite kenbaar gemaakt te worden. Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat Udesite niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten te garanderen. Udesite kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment. Indien na rappelering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan Udesite, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van of de volledige overeenkomst opzeggen, door melding aan de klant via een eenvoudig aangetekend schrijven. De klant kan hiervoor geen schadevergoeding eisen. Beide partijen verbinden er zich toe de nodige confidentialiteit te garanderen en geen vertrouwelijke informatie publiek te maken. Udesite zal eveneens rekening houden met de bepaling van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Udesite is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald.

De aansprakelijkheid van Udesite blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De klant vrijwaart Udesite voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement bevoegd waar de zetel van Udesite zich bevindt.

Het logo van webdesign agency Udesite bestaat uit een grote U die ietwat abstract voorgesteld wordt. Deze versie is in het wit omdat deze op een donkere achtergrond gebruikt wordt.
We gaan heel graag in gesprek met jou. Aarzel dus zeker niet om ons een vraag te stellen. Je kan bellen, mailen of een afspraak inplannen.You decide:).

Volg ons

BE 0794.810.476